دکتر هومن کوکبی

علت-خار-پاشنه
بیماری ها

خارپاشنه چیست و چگونه درمان می شود؟

خارپاشنه یا خار استخوانی، یک رشد استخوانی است که از پایین پاشنه شما بیرون می آید، جایی که استخوان پاشنه شما به رباطی که بین پاشنه و